Komiteti Koordinues i SIPPOs ne Shqiperi

October 1st, 2019

1 Tetor -2019, SIPPO organizoi takimin vjetor te komitetit koordinues te SIPPO mbi aktivitetet e zhvilluara dhe planin e punes per vitin 2020. Ne kete takimin moren pjese perfaqesues te SECO ne Ambasaden Zvicerane, perfaqeses te Swisscontact dhe Helvetas si dhe perfaqesues nga oraganizatat partnere te projektit SIPPO, Agjencia Kombetare e Turizmit, Agjencia Shqiptare e Zhvillimit te Investimeve si dhe Shoqata e bimeve aromatike medicinale.

1 Tetor -2019, SIPPO organizoi takimin vjetor te komitetit koordinues te SIPPO mbi aktivitetet e zhvilluara dhe planin e punes per vitin 2020. Ne kete takimin moren pjese perfaqesues te SECO ne Ambasaden Zvicerane, perfaqeses te Swisscontact dhe Helvetas si dhe perfaqesues nga oraganizatat partnere te projektit SIPPO, Agjencia Kombetare e Turizmit, Agjencia Shqiptare e Zhvillimit te Investimeve si dhe Shoqata e bimeve aromatike medicinale. Ne kete takim u diskutua performanca e strategjive sektoriale dhe aktiviteteve te zhvilluara si dhe u sugjeruan permiresime te vlefshme per planin e punes te vitit 2020.